á Dziennik Polonii w Kanadzie á á
Strona g│ˇwna | POLONIUM | Wyszukiwarka | Og│oszenia | Ksiŕgarnie | Redakcja | O nas | About us
Uaktualnione: 1 stycznia, 2013
á
á GAZETA - dziennik poloni kanadyjskiej á á á

W naszej GAZECIE:
Polonium
POLONIUM
News about Poland

Ale piŕkny jest ten ťwiat
Antykwariat
ARCHIWUM SPRAW NAJCIEKAWSZYCH
CHUDNIESZ - WYGRYWASZ ZDROWIE
Dobre rady
Europa
Film
Finanse
Fotka dnia
Historia ma│o znana
IMPREZY
Kabaret pod Ba˝k╣
Kanada
Komentarze, opinie
Kultura
List oceaniczny - dodatek kulturalny
LISTY OD CZYTELNIKËW
Nauka i technika
Ontario
Polonia
Polonia Przysz│oťci
Polska
Pomˇ┐my innym
Powˇdč 2010
Prawo
Robert Dzieka˝ski
Rˇ┐noťci
Smole˝sk 2010
Toronto
USA
W krzywym zwierciadle
Wybory federalne 2011
Zdrowe cia│o, zdrowy duch
îwiat

Komentarze i pytania

merytoryczne
do redaktora:

Małgorzata Bonikowska
webedytor@gazetagazeta.com

techniczne
do webmastera:

Tomek Kniat
webmaster@gazetagazeta.com

 

 

Page not found

404 Error

404

Page Not Found!

We're sorry, but we can't find the page you were looking for. It's probably some thing we've done wrong but now we know about it and we'll try to fix it. In the meantime, try one of these options:

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright ┬ę 2015. All Rights Reserved.

îwiat

Sudanowi grozi kryzys humanitarny
PAP
Feb 8, 2012
á> Wersja do drukowania
> Wyťlij e-mailem


Pˇ│ miliona Suda˝czykˇw mo┐e byŠ wkrˇtce zmuszonych do ucieczki przed g│odem, jeťli w│adze w Chartumie nie wpuszcz╣ do kraju organizacji pomocowych - alarmuje îwiatowy Program »ywnoťciowy (WFP), agenda ONZ zwalczaj╣ca g│ˇd na ťwiecie.


WFP prowadzi rozmowy z Chartumem na temat dopuszczenia pomocy do po│udniowych prowincji Nil B│ŕkitny i Kordofan Po│udniowy, sk╣d na skutek walk i g│odu uciek│o ju┐ ok. 80 tys. ludzi - poda│ przedstawiciel agendy Ramiro Lopes da Silva.

W lipcu 2011 roku Sudan Po│udniowy od│╣czy│ siŕ od Sudanu. Od tego czasu w rejonach przygranicznych tocz╣ siŕ walki partyzantek obu krajˇw. Rz╣d w Chartumie zamkn╣│ granice dla organizacji humanitarnych, powo│uj╣c siŕ na wzglŕdy bezpiecze˝stwa. WFP przygotowuje siŕ obecnie na najgorszy scenariusz, czyli koniecznoťŠ zapewnienia pomocy na terenie Sudanu Po│udniowego 300-500 tysi╣com uchodčcˇw. Najwiŕkszym zagro┐eniem jest pog│ŕbiaj╣cy siŕ kryzys ┐ywnoťciowy w obu stanach, do czego przyczyniaj╣ siŕ kapryťne deszcze oraz niestabilna sytuacja w regionie.

Lopes szacuje, ┐e w tym roku w Sudanie zabraknie co najmniej 400 tys. ton zbo┐a, a pomocy ┐ywnoťciowej bŕdzie potrzebowaŠ ok. 2,7 mln ludzi. Szacunki nie uwzglŕdniaj╣ jeszcze uchodčcˇw nap│ywaj╣cych z Pˇ│nocy w tempie oko│o tysi╣ca osˇb dziennie.

Przewidywany koszt pomocy wyniesie ok. 250 mld USD, z czego 90 mln ju┐ uda│o siŕ zebraŠ. Lopes ostrzeg│ jednak, ┐e jeťli fundusze nie zostan╣ zebrane w ca│oťci do maja, czyli pocz╣tku pory deszczowej, pomoc nie trafi do wszystkich potrzebuj╣cych, bo w Sudanie brakuje utwardzonych drˇg. Sytuacjŕ pogarsza fakt, ┐e Sudan Po│udniowy, uwik│any w spˇr z Pˇ│noc╣ o dochody z pˇl naftowych, sam nie ma ťrodkˇw na pomoc s╣siedniej ludnoťci.


ę Copyright 2003 - 2011 by www.gazetagazeta.com

Uwagi i komentarze na temat tego tekstu prosimy kierowac pod adreslisty@gazetagazeta.com
Zastrzegamy sobie prawo do publikacji nadeslanych listˇw, a takze do ich skracania.

Powrˇt na pocz╣tek strony

á

îwiat
Sudanowi grozi kryzys humanitarny
Korea Pˇ│nocna silniejsza militarnie od Korei Po│udniowej
Rz╣d walczy z imigrantami
Kosztowne klŕski ┐ywio│owe
Saudyjki mog╣ pracowaŠ w sklepach z damsk╣ bielizn╣
W 2011 roku zabito rekordow╣ liczbŕ s│oni
Prawie 70 dziennikarzy zginŕ│o w 2011 roku na ťwiecie
2011 rok na ťwiecie
Narasta konflikt z religijnymi radyka│ami
W Afryce Bo┐e Narodzenie nie kojarzy siŕ z choink╣