Polonia Nova – nowocześnie stawiać na młodych

0

W drugiej połowie października br. (19-21) odbyła się w Budapeszcie na Węgrzech międzynarodowa konferencja “Animacja kultury polonijnej” zorganizowana przez Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej “Polonia Nova” – organizację zrzeszającą osoby zainteresowane działalnością na rzecz promocji kultury i nauki polskiej na Węgrzech i w innych krajach Europy.

Projekt ten był pierwszą częścią dwuletniego programu edukacyjnego przeznaczonego dla działaczy polonijnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Z własnego doświadczenia, jak i z sondaży przeprowadzonych wśród działaczy polonijnych w innych krajach, wiem, że istnieje potrzeba dokształcania, także dla starszego pokolenia działaczy polonijnych, którzy, mimo dużego doświadczenia, częstokroć zmuszani są metodą prób i błędów do poszukiwania nowych wzorów i rozwiązań.

Wśród głównych celów kilkudniowego spotkania znalazły się m.in. następujące zagadnienia:
– odnowienie i poszerzanie oferty kulturalnej, wprowadzenie innowacyjnych metod promowania i upowszechniania wiedzy o kulturze polskiej w małych skupiskach polonijnych;
– zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze społeczności polonijnej, z czym wiąże się rozwijanie edukacji kulturalnej oraz wspieranie aktywności społecznej i wykorzystanie nowych technologii;
– budowanie wizerunku organizacji polonijnych jako nowoczesnych instytucji, które jednocześnie kształtują swą współczesną tożsamość i są kontynuatorami tradycji;
– integracja działaczy i organizacji polonijnych.

Organizatorzy zadbali o ciekawych wykładowców z Polski.

Doktor Magdalena Dutkiewicz1 zajęła się ustaleniem pojęć: animacji kultury jako idei i metody działania; jako animacji społecznej, w działaniu w ramach instytucji i w usługach społecznych. W swoich wystąpieniach mówiła też o ideach animacyjnych; roli i znaczeniu diagnozy w animacji kultury; metodach projektowania; diagnozie potrzeb kulturalnych i społecznych młodzieży polonijnej. Określiła też kto stanowi publiczność organizacji polonijnej i odpowiedziała na nurtujące od lat środowisko pytanie: kto nią jest.

Wykład dr. Bartosza Lisa

Kolejny wykładowca dr Bartosz Lis2 zaprezentował sprawy generowania i projektowania pomysłów, inspiracji i metod animacyjno- badawczych oraz kreatywne burzomózgowanie. Uczestnicy warsztatów odpowiadali na pytania prowadzącego: czym jest myślenie projektowe i na czym polega dobra rama projektowa.

Były wreszcie ćwiczenia pozwalające na wymianę doświadczeń i rozpoznanie obszarów, w których pracujemy i czym się w nich zajmujemy: co i dla kogo robimy. Było też mapowanie naszych zasobów, określanie obszarów pracy, motywacji i odbiorców.

W ramach warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych animatorów kultury, uczestnicy poznali różnorodne metody i narzędzia pracy animacyjnej. Przyjrzeli się procesowi tworzenia innowacji w dziedzinie kultury. Dowiedzieli się jak wykorzystać marketing w kulturze. Było to niewątpliwie usystematyzowanie swojej wiedzy w zakresie budowania kapitału społecznego, niezbędnego do skutecznego realizowania projektu w społeczności polonijnej. Program warsztatów poprzedziła ankieta dotycząca tych potrzeb.

Za rok druga część warsztatów poświęcona zostanie nowatorskim ideom promowania i rozwoju polskiej i polonijnej kultury za granicą. W obu spotkaniach, tegorocznym i przyszłorocznym, istotne było i będzie uwzględnienie specyfiki działalności amatorów w niewielkich liczebnie skupiskach Polonii.

Polacy z Klubu Polskiego w Pradze

Budapeszteńskie warsztaty przeznaczone były dla osób posiadających już pewne doświadczenie w działalności na rzecz animacji kultury, kierujących instytucjami kultury, działaczy organizacji kulturalnych, artystów i twórców oraz przedstawicieli lokalnych samorządów narodowościowych. Wśród uczestniczących w międzynarodowej konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji polonijnych z: Bułgarii (Krystyna Toncheva- Wojtyniak z Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Wł. Warneńczyka, oddział w Sofii); Chorwacji (Barbra Kryżan-Stanojević i Jolanta Sychowska-Kavedźija z Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego “Mikołaja Kopernika” w Zagrzebiu); Czech (Elżbieta Grosseova, Michał Chrząstowski i Andrzej Magała ze Stowarzyszenia “Klub Polski” w Pradze); Rumunii (Lerzynka Budas i Robert Kufner ze Związku Polaków w Rumunii); Serbii (Stefania Djordjević, Tijana Ivanović i Nikola Tosković ze Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko- Serbskiej “YU-Polonia”); Słowacji (Monika Borkowska, Andrea Cupał-Boricova i Anna Sirova- Majkrzak z Klubu Polskiego w Bratysławie); Węgier (Jadwiga Floriańska z Egerskiego Samorządu Polskiego oraz Maria Felfóldi, Magdalena Rajtar- Szabó, Milena Wartecka-Ducki, Małgorzata Takacs, Kamila Farkas i Aleksandra Młodożeniec ze Stowarzyszenia Kulturalnego Pożytku Publicznego “Polonia Nova”).

Projekt “Animacja kultury polonijnej 2017/2018” współsponsorowany jest przez Senat RP oraz Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie”. Partnerami warsztatów są ponadto Samorząd II dzielnicy Miasta Stołecznego Budapeszt oraz węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich. Organizatorem zaś całego wydarzenia jest, od samego początku, Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej “Polonia Nova” – współpracujące z licznymi polskimi, polonijnymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i kierunkach działania. Celami Stowarzyszenia są m.in.: promocja kultury i nauki polskiej, animacja ruchu kulturalnego polskiej mniejszości narodowej i emigracji polskiej, działanie na rzecz integracji polskich ośrodków kulturalnych w Europie, wspieranie inicjatyw artystycznych i działania na rzecz dialogu międzykulturowego w Europie. Kierunkami zaś działania: organizacja spotkań międzynarodowych, konferencji i wykładów, wspieranie wydawnictw artystycznych i naukowych, organizacja przeglądów filmowych i teatralnych oraz tworzenie możliwości dalszego kształcenia i rozwoju (sesje naukowe, warsztaty). Stowarzyszenie Kulturalnego Pożytku Publicznego “Polonia Nova” działa od roku 2006. Oficjalnie zarejestrowane zostało 5 listopada 2007 roku jako organizacja, której podstawowym celem jest ochrona i rozwój języka, kultury i narodowych tradycji polskich na obczyźnie. W realizacji opisanych szczegółowo w Statucie zadań organizacji Stowarzyszenie “Polonia Nova” kładzie największy nacisk na trzy aspekty swojej działalności.

Sala obrad konferencji odbywającej się w lokalu Stowarzyszenia

Pierwszy, to aktywizacja młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu polonijnym poprzez poszukiwanie nowych form działalności, które są atrakcyjne dla młodych ludzi, zacieśniają ich związki z Polską, rozwijają wiedzę na temat historii, jak również współczesnej kultury polskiej i jednocześnie dają możliwość rozwoju własnej kreatywności i kształcą przyszłych działaczy polonijnych. Bardzo się starają by młodzi Polacy na Węgrzech nie byli tylko biernymi odbiorcami ich wydarzeń, lecz także uczestniczyli w procesie planowania i koordynowania projektów, do czego ich aktywnie zachęcają.

Drugi, to tworzenie podstaw do trwałej współpracy organizacji polonijnych, których cele są wspólne. Ponieważ na Węgrzech istnieje spora liczba (często niewielkich) organizacji społecznokulturalnych, polskich i polskowęgierskich, ze względu na rozproszenie sił i środków nie zawsze mogą one podjąć się przedsięwzięć na większą skalę. I ponadto niejednokrotnie dochodzi do powielania lub nakładania się terminów programów, szczególnie związanych z ważniejszymi świętami kościelnymi i państwowymi. Dlatego też Stowarzyszenie “Polonia Nova” czyni starania nawiązania ścisłej współpracy z innymi organizacjami polonijnymi w celu realizacji wspólnych programów.

W roku 2008 Stowarzyszenie “Polonia Nova” zawarło umowę o współdziałaniu z: Samorządami Mniejszości Polskiej, Towarzystwem Historycznym im. J. Piłsudskiego, Stowarzyszeniem Legion im. Wysockiego, a także ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich św. Wojciecha na Węgrzech – największą i najprężniej działającą tam organizacją polonijną. Ponadto, w celu wymiany doświadczeń i wspólnej organizacji programów młodzieżowych, nawiązała kontakty z organizacjami polonijnymi w Belgii, Szwecji, Grecji i na Łotwie (w latach 2006-2008 międzynarodowe konferencje i wymiana młodzieży).

I wreszcie po trzecie, stworzenie możliwości dalszego dokształcania się, rozwoju wiedzy nie tylko o kraju ojczystym, jego historii i kulturze, ale także o kulturze innych narodów, przemianach społecznych zachodzących we współczesnym świecie. Temu celowi służyć miały wykłady i międzynarodowe konferencje organizowane w latach 2006- 2008 i nowa inicjatywa: Uniwersytet Otwarty, którego inauguracja odbyła się w roku 2008. Od tego czasu Uniwersytet Otwarty organizuje do kilkunastu wykładów rocznie, których głównymi słuchaczami są przedstawiciele Polonii na Węgrzech, jak również Węgrzy władający językiem polskim.

Warto też jeszcze wspomnieć o projekcie “Polak na Węgrzech” realizowanym przez Stowarzyszenie “Polonia Nova” w ramach międzynarodowego projektu “Liderzy w organizacji mniejszościowej. Podnoszenie standardów działania organizacji pracujących na rzecz aktywizacji młodych przedstawicieli środowisk polonijnych”. Projekt ten był realizowany w okresie od 1 sierpnia 2015 do 30 lipca 2017. Oprócz Stowarzyszenia Kulturalnego “Polonia Nova” w projekcie brały udział inne organizacje polonijne: ProjektPolska.is z Islandii, Fundacja Szkoła Liderów z Polski oraz Polish Cultural Festival Association ze Szkocji. Każda z tych organizacji realizowała projekt w kraju, w którym działa.

* * *

Pierwsza część programu dotyczyła ogólnych zagadnień animowania kultury polonijnej oraz promocji kultury polskiej. Druga część związana będzie z nowatorskimi ideami promowania i rozwoju polskiej i polonijnej kultury za granicą. W obu częściach programu istotne będzie uwzględnienie specyfiki działalności animatorów w niewielkich skupiskach Polonii.

Tekst i zdjęcia: Leszek Wątróbki

1 dr hab., socjolog, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizująca się w problematyce organizacji pozarządowych, animacji kultury, pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz metodologii badał jakościowych

2 socjolog, badacz i animator kultury – od 2012 roku kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław oraz “Latający Socjolog” w programie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych, zajmującym się potrzebami społeczności lokalnej, moderacją generatora pomysłów, interwencjami animacyjnoszkoleniowymi na terenie całego kraju.

Poleć:

O Autorze:

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.