Wymowa angielska – są zasady! (14)

0
Z cyklu: Odczarować angielski (i polski) Po omówieniu zasad wymowy wyrazów, w których występuje pojedyncza litera samogłoskowa, zajmiemy się sytuacjami, kiedy w wyrazie występuje więcej niż jedna litera samogłoskowa. Przyjrzyjmy się następującym przykładom. We wszystkich z podanych poniżej par pierwszy wyraz zawiera samogłoskę krótką, czyli w zapisie ortograficznym tylko jedną literą samogłoskową. Drugi wyraz w każdej pa- rze ma na końcu literę <e>.

hid     hide plan   plane pin     pine tap     tape hat     hate tub     tube cut     cute can    cane dim   dime lit       lite sit      site hop   hope rob    robe

Obecność tej jednej litery powoduje zasadniczą zmianę w wymowie wyrazów. Zauważmy, że sama litera <e> na końcu wyrazu nie jest w tych wyrazach wymawiana. Jest to tak zwane silent <e>, czyli <e> nieme. Jego obecność jest jednak bardzo ważna właśnie ze względów fonetycznych. Przyjrzyjmy się zmianom fonetycznym, które powoduje obecność na końcu wyrazu niemego <e>.

LITERA <i>

Oto przykłady wyrazów, w których występuje litera <i>:

hid – /hyd/ hide – /hajd/

pin – /pin/ pine – /pajn/

dim – /dym/ dime – /dajm/

sit – /syt/ site – /sajt/

slim – /slym/ slime – /slajm/

spin – /spyn/ spine – /spajn/

rid – /ryd/ ride – /rajd/

Jak widzimy, pod wpływem obecności na końcu tych wyrazów niemego <e>, wymowa krótkiej samogłoski /y/ ulega zmianie i zamiast tej krótkiej samogłoski /y/ wymawiamy w tych wyrazach dyftong (dwudźwięk) – /aj/.

LITERA <a>

Oto przykłady par wyrazów, w których pierwszy wyraz zawiera samogłoskę krótką <a>, a drugi ma na końcu literę <e>.

rat /r@t/          rate /rejt/

man /m@n/    mane /mejn/

mad /m@d/    made /mejd/

can /k@n/       cane /kejn/

plan /pl@n/    plane /plejn/

pal /p@l/         pale /pejl/

fad /f@d/        fade /fejd/

hat /h@t/        hate /hejt/

W tych wszystkich wyrazach pojawienie się niemego <e> na końcu wyrazu, powoduje zmianę wymowy samogłoski w środku wyrazu z krótkiej samogłoski /@/ na dyftong /ej/.

LITERA <o>

Oto przykłady takich par wyra- zów:

rod – /rod/      rode – /rołd/

hop – /hop/     hope – /hołp/

not – /not/       note – /nołt/

rob – /rob/       robe – /rołb/

W wyrazach tych dodanie na koń- cu wyrazu niemego <e> powo- duje zmianę wymowy z krótkiej samogłoski /o/ na dyftong /oł/.

LITERA <u>

Oto ostatnia lista par:

cut – /kat/      cute – /kju:t/

cub – /kab/    cube – /kju:b/

tub – /tab/     tube – /tju:b/

us – /as/         use – /ju:s/ /ju:z/

I tutaj, jak w poprzednich przykładach, dodanie na końcu wyrazu niemego <e> powoduje zmianę wymowy z krótkiej samogłoski /a/ na dyftong /ju:/. Jak widzimy, jest to dość regularna prawidłowość. Zanim jednak ostatecznie sformułujemy regułę numer dwa, przyjrzymy się za tydzień innym wyrazom, w których występuje więcej niż jedna litera samogłoskowa, ale tym razem nie jest to końcowe nieme <e>.

Poprzednie artykuły z tego cyklu

Zachęcam do korzystania z mojej mojej książki – poradnika niezbędnego niezależnie od znajomości angielskiego. Zamówienia – 416-262-0610 / mbonikowska@gazetagazeta.com
Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.