PTAKI CUDAKI – I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

0

Rzeszowski Dim Kultury zaprasza na ciekawy konkurs dla dzieci z całego świata I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “Ptaki cudaki”

I. Organizator: Rzeszowski Dom Kultury – 

II. Cele konkursu:

*rozbudzenie zainteresowań tematyką ornitologiczną, *zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, *rozwijanie dziecięcej wyobraźni, *kształtowanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, *promowanie twórczych dokonań młodych artystów. Screen Shot 2013-02-01 at 1.41.35 PM III. Przedmiot i warunki konkursu: 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4 -15 lat, tj. grup przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów. 2. Uczestnicy przygotowują samodzielne prace plastyczne inspirowane obserwacją świata ptaków, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej. 3. Przyjmowane będą prace płaskie i przestrzenne. 4. Prace płaskie należy wykonać na papierze typu brystol, w formatachA4-A2. Nie należy ich składać, ani rolować! 5. W przypadku prac płaskich obowiązuje oprawa! 6. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace (jedną płaską i jedną przestrzenną). 7. Wszystkie prace należy opatrzyć metryką zawierającą następujące dane: * imię i nazwisko uczestnika, jego wiek (klasę), * nazwę i adres placówki kierującej, telefon kontaktowy, adres e-mail, * imię i nazwisko opiekuna. 8. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kopertę zawierającą metryczki ekspozycyjne dotyczące poszczególnych uczestników (dane jw., z pominięciem informacji teleadresowych placówki). Zastosować czcionkę Times New Roman (rozmiar 20). Imię, nazwisko i wiek uczestnika wyszczególnić pogrubieniem! 9. Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do przesłania wykonanych prac wraz z formularzem zgłoszeniowym w terminie – do 2 kwietnia 2013 r.na adres; Rzeszowski Dom Kultury filia „Wilkowyja”, ul. Olbrachta 120, 35-614 Rzeszów z dopiskiem: Konkurs “Ptaki cudaki”.Prosimy, nie przesyłać prac listami i paczkami poleconymi!!!

IV. Ocena prac konkursowych oraz prawa i obowiązki organizatora: 1.Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 2. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania. 3. Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach wiekowych: *grupy przedszkolne (4-6 lat), * klasy I – III szkół podstawowych, *klasy IV – VI szkół podstawowych, *klasy I – III gimnazjów. 4. Prace płaskie i przestrzenne rozpatrywane będą osobno. 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 kwietnia 2013 r.Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą mailową, za pośrednictwem placówek kierujących. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Rzeszowskiego Domu Kultury: http://www.wilkowyja.rdk.rzeszow.pl 6. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego ogłoszenia wyników w dniu 20 kwietnia2012 r. (sobota)i pozostaną częścią wystawy pokonkursowej. 7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 28.08.1997r. (Dz. U. Nr poz. 883). 9. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu. Więcej informacji można uzyskać w godz. 1300 -1800, dzwoniąc pod numery: 017- 857 13 17, 502 073 221. PTAKI cudaki ?plakat
Poleć:

O Autorze:

Contributor

Materiał nadesłany do redakcji.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.